Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Datrysiadau Cynaliadwy Pecyn Athrawon

 • Text
 • Crest
 • Syniadau
 • Diwydiant
 • Gweithgaredd
 • Prosiect
 • Dylai
 • Darganfod
 • Gyfer
 • Cynaliadwy
 • Myfyrwyr
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Amseru Gweithgaredd

Amseru Gweithgaredd Disgrifiad Amseru Cyflwyniad Gan ddefnyddio'r cyflwyniad Datrysiadau Cynaliadwy, mae myfyrwyr yn archwilio'r berthynas rhwng diwydiant a chynaliadwyedd. Mae arweinydd y sesiwn yn cyflwyno'r diwrnod ac yn rhannu myfyrwyr yn dimau. 30 munud Gweithgaredd cychwynnol Gweithgaredd cychwynnol - Her llinell amser Diwydiant yng Nghymru: mae myfyrwyr yn archwilio astudiaeth achos ac yn cwblhau llinell amser o ddatblygiad diwydiannol ac arloesi yng Nghymru. 30 munud Taflu syniadau Mae myfyrwyr yn taflu syniadau ac yn cytuno ar un i'w ddatblygu yn y sesiwn nesaf. 30 munud Her Cynllunio Mae'r timau'n gweithio gyda'i gilydd i ymchwilio a datblygu'r syniad o'u dewis mewn ymateb i'r her. 30 munud Egwyl Prototeip – profi a gwella Mae timau'n profi eu syniad trwy greu prototeip neu gynnal arolwg, gan ddefnyddio'r canlyniadau i wella eu cysyniad. Mae timau'n paratoi eu cyflwyniadau. 2 awr Cinio Cyflwyniadau Mae timau'n cwblhau ac yn cyflwyno eu cyflwyniadau pum munud. Mae athrawon a myfyrwyr yn darparu adborth adeiladol ac yn cael cyfle i ofyn cwestiynau. 1awr Adlewyrchiadau Mae myfyrwyr yn myfyrio ar eu dysgu ac yn cwblhau eu Pasbort Darganfod CREST. 10 munud Cynghorion call • I ysbrydoli eich myfyrwyr, beth am wahodd Llysgennad STEM neu wirfoddolwr Inspiring the Future' i gyflwyno'r prosiect neu roi adborth ar gyflwyniadau myfyrwyr? • Wrth ystyried amseriadau, dechreuwch gyda diwedd eich diwrnod ysgol a gweithio tuag yn ôl. • Nodwch amseriadau na ellir eu newid, fel egwyliau cinio, ac amserlenu o'u cwmpas. • Ceisiwch gynllunio'r diwrnod i roi cymaint o amser â phosib i'ch myfyrwyr ar gyfer yr her ddylunio. • Cyn cyflwyniadau, caniatewch bum munud i fyfyrwyr glirio eu byrddau a thacluso unrhyw offer. 6

Canllaw cam wrth gam Paratoi ymlaen llaw 1. Darllenwch trwy’r wybodaeth gefndir yn y pecyn. 2. Argraffwch y taflenni gwaith a chasglu'r deunyddiau sydd eu hangen. 3. Meddyliwch pa fyfyrwyr fydd yn arwain yn gryf a rhowch iddynt rôl Rheolwr Prosiect i'w timau. (Yna gall y grwpiau benderfynu ar y rolau eraill.) 4. Efallai yr hoffech ofyn i fyfyrwyr ymchwilio i enghraifft o fusnes lleol sy'n canolbwyntio ar gynaliadwyedd amgylcheddol o flaen amser. 5. Gallech hefyd gasglu rhai enghreifftiau corfforol i'w harchwilio (e.e., bag y gellir ei ailddefnyddio, potel ddŵr y gellir ei hailddefnyddio, cynhyrchion glanhau ecogyfeillgar, deunydd lapio bwyd y gellir ei ailddefnyddio, beiros wedi'u gwneud o blastig wedi'i ailgylchu fel ysgogiadau ychwanegol. Gosod i fyny 1. Dylai fod gan bob tîm fwrdd a digon o gadeiriau ar gyfer 5-7 aelod o'r tîm. 2. Bydd angen mynediad i’r we ar gyfer ymchwil. 3. Dylai papur a phensiliau ar gyfer syniadau lluniadu a braslunio fod ar gael. Cyflwyniad (30 munud) 1. ‍Sleidiau 1-4: Cyflwyno y pwnc datblygu diwydiannol cynaliadwy: o o o Diwydiant a'r amgylchedd: eglurwch sut mae diwydiannu yn bwysig ar gyfer twf economaidd a datblygiad cymdeithas, ond gall hefyd fod yn niweidiol i'r amgylchedd, gan gyfrannu at newid yn yr hinsawdd, llygru aer, dŵr a phridd, a mwy. Datblygu Diwydiannol Cynaliadwy: mae mwy a mwy o fusnesau yn blaenoriaethu cynaliadwyedd, gan ymgorffori effeithlonrwydd ynni, cadw adnoddau, cynhyrchu gwastraff isel a defnyddio deunyddiau diogel sy'n gydnaws â'r amgylchedd. Yn nodweddiadol, mae busnesau cynaliadwy yn cyflenwi cynhyrchion neu wasanaethau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, ond gall hefyd fod yn gwmni sydd wedi gwneud ymrwymiad parhaus i egwyddorion amgylcheddol yn ei weithrediadau busnes. Heriau: nid yw'n hawdd cychwyn busnes llwyddiannus, sy'n gynaliadwy yn amgylcheddol, ac mae'n tueddu i fod yn ddrytach i'w redeg, felly mae'n bwysig llunio cynllun busnes da 2. Hwyluswch drafodaeth ddosbarth am effaith diwydiant ar yr amgylchedd a sut y byddai angen i ddiwydiant newid er mwyn dod yn fwy cynaliadwy. 3. ‍Sleid 5: Esboniwch fod myfyrwyr heddiw yn mynd i weithio mewn timau i ddylunio a chreu cysyniad busnes cychwynnol cynaliadwy sy'n gysylltiedig â'u cymuned. Defnyddiwch hwn fel cyfle i drafod rhai cynhyrchion a gwasanaethau cynaliadwy gwahanol y gallai'r myfyrwyr fod wedi dod ar eu traws. 4. ‍Sleid 6: Cyflwyno Gwobr Darganfod CREST a'r Pasbort. 7

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association