Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Datrysiadau Cynaliadwy Pecyn i Fyfyrwyr

 • Text
 • Trwy
 • Busnes
 • Gyfer
 • Fydd
 • Cynnyrch
 • Bydd
 • Syniad
 • Syniadau
 • Cael
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Dadansoddiad

Dadansoddiad cynaliadwyedd (ar gyfer gwasanaethau) Meddyliwch sut y bydd eich busnes yn mynd at yr elfennau hyn o gynaliadwyedd amgylcheddol. Nid oes angen syniad perffaith arnoch chi, ond mae'n bwysig bod y canlyniadau cadarnhaol yn gorbwyso unrhyw rai negyddol. Caffael Pa bethau fydd eu hangen arnoch chi ar gyfer eich busnes? Gwnewch restr. O ble fyddwch chi'n prynu'r rhain? A allwch chi eu ffynonellu'n gynaliadwy trwy brynu pethau sy'n cael eu gwneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu neu'n gyfeillgar i'r amgylchedd, trwy brynu llai, trwy brynu pethau sy'n dod â chyn lleied â phosibl o ddeunydd pacio, ac ati Egni Faint o egni y bydd yn ei gymryd i ddarparu'ch gwasanaeth ac o ble y daw'r egni hwn? Dŵr Gwastraff Faint o ddŵr y bydd yn ei gymryd i ddarparu'ch gwasanaeth? A fydd y dŵr yn llygredig / halogedig? Beth fydd yn digwydd i'r dŵr hwn ar ôl i'ch busnes ei ddefnyddio? Faint o wastraff fydd eich busnes yn ei greu? Pa gamau y byddwch chi'n eu cymryd i leihau gwastraff? A ellir ailgylchu'ch gwastraff? Cludiant Newid positif Efallai y bydd y cludiant sy'n gysylltiedig â'ch busnes yn ymwneud â'r elfennau eraill ar y daflen hon. Beth fyddwch chi'n ei wneud i leihau faint o gludiant sydd ei angen? A fydd eich busnes yn gwneud unrhyw beth i wella'r amgylchedd trwy gyfrannu at fioamrywiaeth, addysgu eraill am faterion amgylcheddol, ac ati? 14

Cyflwyniadau Paratoi eich cyflwyniad Yn y sesiwn olaf bydd eich tîm yn cyflwyno ei syniadau. Yn eich cyflwyniadau dylech gynnwys: • Trosolwg o'ch cynnyrch neu wasanaeth. • Esboniad o sut mae'ch busnes yn gynaliadwy. • Esboniad o bwy yw'ch cynulleidfa darged a sut mae'ch cynnyrch neu wasanaeth yn diwallu ei anghenion. • Gwybodaeth am sut y gwnaethoch chi feddwl am a datblygu eich syniadau cychwynnol i'r cynnyrch neu'r gwasanaeth rydych chi'n ei gyflwyno. • Trafodaeth am eich syniad yn fwy manwl, gan gynnwys brasluniau, lluniadau neu ddelweddau i ddangos sut mae'ch datrysiad yn gweithio. Rhaid i bob aelod o'r tîm gyfrannu at y cyflwyniad. Ni ddylai bara mwy na phum munud. Os oes amser ar gael, bydd y timau eraill yn gallu gofyn cwestiynau i chi. 15

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association