Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
1 year ago

Datrysiadau Cynaliadwy Pecyn i Fyfyrwyr

 • Text
 • Trwy
 • Busnes
 • Gyfer
 • Fydd
 • Cynnyrch
 • Bydd
 • Syniad
 • Syniadau
 • Cael
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Rolau tîm COFIWCH: Mae

Rolau tîm COFIWCH: Mae teitl eich swydd yn dangos pa ran o'r prosiect y byddwch chi'n ei arwain. Rydych chi'n gyfrifol am sicrhau bod pethau'n cael eu cyflawni yn eich rôl, ond dylai pawb yn eich tîm gyfrannu at yr holl dasgau. Os oes gennych fwy na phum aelod yn eich tîm, yna gall fod nifer o ddylunwyr a pheirianwyr. Rheolwr Prosiect Rheolwr Cyfarthrebu Yn sicrhau bod y tîm cyfan a'r prosiect ar y trywydd iawn. Yn gyfrifol am sicrhau bod y tîm yn cyfleu ei syniadau yn effeithiol wrth gyflwyno i'r timau eraill, ac yn gyfrifol am gydlynu'r cyflwyniad Marchnata Rheolwr Ymchwil Yn gyfrifol am ddatblygu cynllun marchnata a meddwl i bwy fyddai'r offeryn hwn yn ddefnyddiol, sut a pham. Yn helpu aelodau eraill o'r tîm i gasglu enghreifftiau a thystiolaeth gan ddefnyddio adnoddau amrywiol, gan gynnwys y gweithdai, ac adrodd yn ôl ar hyn fel rhan o'r cyflwyniad. Cynllunydd Yn gyfrifol am gymryd y gwybodaeth â gafwyd o'r gweithdai a'u datblygu'n syniadau a fydd yn darparu atebion newydd yn yr ystafell ddosbarth. Peiriannydd Yn sicrhau bod goblygiadau'r syniadau dylunio yn cael eu hystyried. Yn gyfrifol am weithio gyda'r dylunydd i fraslunio syniadau a chwestiynu sut y byddant yn gweithio, ac am ymchwilio i'r deunyddiau a'r dechnoleg sy'n ofynnol i wneud i'r syniadau dylunio weithio. 4

Gweithgaredd cychwynnol: Llinell amser Diwydiant yng Nghymru Cyfarwyddiadau Yn y gweithgaredd hwn byddwch yn edrych ar astudiaeth achos o ddiwydiant yng Nghymru fel man cychwyn ar gyfer dadansoddi diwydiant ac arloesedd mewn cyddestun lleol penodol. Yn draddodiadol, roedd mwyngloddio yng Nghymru yn cynhyrchu adnoddau carbon-trwm a oedd yn hybu diwydiannu cyflym y byd, gan gynnwys y cynnydd mewn cludiant ledled y byd a moderneiddio byd-eang. Derbynnir yn gyffredinol gan wyddonwyr blaenllaw mai'r Chwyldro Diwydiannol a llosgi tanwydd ffosil sydd ar fai am y cynnydd dramatig mewn nwyon tŷ gwydr a'r newidiadau yr ydym yn eu gweld i'n hinsawdd fyd-eang. Yn eich timau, torrwch y cardiau allan ar dudalennau 8 a 9 a'u rhoi ar y llinell amser yn y drefn rydych chi'n meddwl y digwyddon nhw. Llinell amser diwydiant ac arloesi 2000 - 2015 Cytundeb rhyngwladol Cytundeb Paris i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd wedi'i lofnodi gan 195 o wledydd 2007 Lansio’r ‘Apple iPhone’ 2000 Dehongli’r Genom Dynol 2000 5

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association