Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
2 years ago

Peiriannau’r dyfodol Pecyn athrawon

 • Text
 • Athrawon
 • Pecyn
 • Dyfodol
 • Ddysgu
 • Darganfod
 • Bydd
 • Enghreifftiau
 • Defnyddio
 • Mewn
 • Gyfer
 • Myfyrwyr
 • Peirianyddol
 • Dysgu
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Gweithgaredd cychwynol

Gweithgaredd cychwynol Gweithgaredd cychwynol Amcan Deall beth yw dysgu peirianyddol ac adnabod enghreifftiau ohono mewn bywyd bob dydd. Paratoi Mae sleid 6 y PowerPoint yn dangos dwy ddelwedd sydd wedi'u cynllunio i sbarduno myfyrwyr i feddwl am enghreifftiau o ddysgu peirianyddol yn eu bywydau eu hunain. Rhoddir mwy o enghreifftiau ar dudalen 11 o'r pecyn hwn. Mae'r enghreifftiau mwyaf perthnasol yn debygol o fod yn wahanol yn dibynnu ar oedran a charfan y myfyrwyr. Efallai yr hoffech roi eich delweddau eich hun yn y sleid neu argraffu rhai. Amseru 20 munud 1. Cyflwyniad Defnyddiwch sleidiau 1-4 i gyflwyno’r diwrnod a’r her. Dangoswch sleid 5 – Beth yw dysgu peirianyddol? Trafod mewn parau yna adrodd yn ôl i’r dosbarth cyfan. Crynhowch trwy egluro: “Mae dysgu peirianyddol yn dechnoleg sy'n caniatáu i gyfrifiaduron ddysgu'n uniongyrchol o enghreifftiau a phrofiad ar ffurf data. “Mae systemau dysgu peirianyddol yn gosod tasg ac yn cael llawer iawn o ddata i'w defnyddio fel enghreifftiau o sut y gellir cyflawni'r dasg hon neu i ganfod patrymau ohoni. Yna mae'r system yn dysgu sut orau i gyflawni'r allbwn a ddymunir.” 2. Mewn parau neu grwpiau bach Gofynnwch i'r myfyrwyr rannu enghreifftiau, o'u bywydau eu hunain, y maen nhw'n meddwl allai ddefnyddio dysgu peirianyddol. Efallai fod ganddyn nhw aelodau o'r teulu hefyd sydd â phrofiadau o ddefnyddio dysgu peirianyddol. Defnyddiwch y tabl ar dudalen 11 o'r pecyn hwn yn ogystal â'r delweddau ar sleid 6 yn y PowerPoint i helpu i ysgogi os ydyn nhw'n brin o syniadau. 3. Trafod Gofynnwch i'r myfyrwyr rannu rhai o'u syniadau, straeon a phrofiadau gyda'r dosbarth a thrafod a yw dysgu peirianyddol yn cael ei ddefnyddio a sut. Defnyddiwch y cwestiynau ar dudalen 12 o'r pecyn hwn i helpu. Efallai y bydd yn rhaid i chi edrych ar rai o'r atebion yn nes ymlaen gan nad yw bob amser yn amlwg a yw rhywbeth yn defnyddio dysgu â pheiriant ai peidio. Gofynnwch i'r myfyrwyr ystyried pa mor effeithiol ydoedd. A weithiodd yn dda? A oes enghreifftiau o bethau'n mynd o chwith? 4. Adnabod Defnyddiwch yr enghreifftiau a rennir i dynnu sylw at wahanol ffyrdd y mae dysgu peirianyddol yn cael ei ddefnyddio mewn bywyd bob dydd. Gallech ddefnyddio'r delweddau ar sleid 6 o'r PowerPoint i dynnu sylw at enghreifftiau y gallai myfyrwyr fod wedi dod ar eu traws. Ar gyfer pob un, gofynnwch i'r myfyrwyr sut maen nhw'n meddwl bod dysgu peirianyddol yn cael ei ddefnyddio. Defnyddiwch y tabl ar dudalen 11 o'r pecyn hwn i gyfeirio ato. 5. Crynhoi Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydym wedi gweld datblygiadau mawr ym maes dysgu peirianyddol. Nid yw dysgu â pheiriant yn rhywbeth yn y dyfodol mwyach, mae llawer ohonom bellach yn rhyngweithio â systemau gan ddefnyddio dysgu peirianyddol yn ddyddiol, megis adnabod delwedd a llais ar gyfryngau cymdeithasol a chynorthwywyr personol rhithwir. 10

Enghreifftiau bywyd bob dydd o ddysgu peirianyddol Enghraifft o ddysgu peirianyddol mewn bywyd bob dydd Adnabod wynebau Chatbots Aps cyfieithu Argymhellion arlein Darganfod twyll Cerbydau hunanyrru Lle gall myfyrwyr fod wedi dod ar ei draws? Diogelwch ffôn neu dabled Apple Chatbots Google, Hey, Alexa neu Siri, rhyngweithio â chatbots gwasanaeth cwsmeriaid ar wefannau. Gwefannau cyfieithu. Darllen sylwadau mewn iaith arall ar gyfryngau cymdeithasol. Cyfathrebu ag eraill sy'n siarad iaith wahanol. Dysgu iaith newydd. YouTube neu Netflix. Siopa ar-lein. Efallai y bydd myfyrwyr wedi dod ar ei draws os oes ganddynt gyfrif e- bost gyda hidlydd SPAM. Efallai fod ganddyn nhw aelodau o'r teulu sydd wedi profi twyll cardiau credyd a welwyd gan dechnoleg dysgu peirianyddol. Efallai bod myfyrwyr wedi clywed am hyn yn y cyfryngau. Sut mae dysgu peirianyddol yn cael ei ddefnyddio? Mae adnabod wynebau yn cael ei hyfforddi gan ddefnyddio dysgu peirianyddol trwy brosesu a dosbarthu miloedd ar filoedd o ddelweddau. Mae rhai yn defnyddio AI nad yw’n ddysgu peirianyddol i ddynwared sgwrs ddynol, ond mae rhai'n defnyddio dysgu peirianyddol i ddynwared sgwrs ddynol sydd naill ai'n cadw’r person i sgwrsio yr hiraf neu'n sicrhau'r boddhad mwyaf gan gwsmeriaid yn seiliedig ar ddata adborth. Ydych chi erioed wedi defnyddio opsiwn sgwrsio ar wefan? Ydych chi'n meddwl ei fod yn berson neu'n chatbot? A ofynnwyd ichi raddio'ch boddhad ar ôl y rhyngweithio? Nid yw llawer o apiau cyfieithu yn defnyddio dysgu peirianyddol, yn hytrach maen nhw'n defnyddio llawer o reolau wedi'u rhaglennu ymlaen llaw. Ond mae rhai offer mwy newydd yn dechrau defnyddio dysgu peirianyddol i adeiladu systemau cyfieithu ar sail ystadegau. Trwy edrych ar filiynau o enghreifftiau o ddeunydd sydd eisoes wedi'i gyfieithu, gellir defnyddio dysgu peirianyddol i ragweld sut y bydd pethau'n cael eu cyfieithu trwy ddata yn hytrach na thrwy ddilyn rheolau penodol. Mae rhai gwefannau, fel Amazon, yn defnyddio dysgu peirianyddol i ddarparu argymhellion ac annog defnyddwyr i brynu mwy o gynhyrchion. Maent yn dechrau trwy argymell pethau ar hap a thros amser mae'r offeryn dysgu peirianyddol yn mireinio'r argymhellion trwy ddadansoddi'r data am yr hyn a brynwyd a'r hyn na chafodd ei brynu. Yn hytrach na rhaglennu meddalwedd canfod twyll i chwilio am eiriau neu ymadroddion penodol, mae meddalwedd canfod twyll mwy modern yn defnyddio dysgu peirianyddol, gan roi llawer o enghreifftiau o negeseuon e-bost neu drafodion i'r offeryn a gofyn iddo ei gategoreiddio fel twyllodrus ai peidio. Mae'r offeryn yn gwella'n raddol wrth nodi pa e-byst neu drafodion sy'n dwyllodrus ai peidio, er nad ydym yn gwybod yn iawn beth maent yn edrych amdano! Mae ceir hunan-yrru yn defnyddio dysgu peirianyddol, yn hytrach na chael eu rhaglennu i ddilyn rheolau gyrru. Mae'r meddalwedd yn cael ei fwydo gyda miliynau o ffeiliau o fideos a delweddau o yrru sy'n dda a gyrru sy'n ddrwg. Yn raddol, mae hyn yn gwella'r ffordd y mae'r car yn gyrru ei hun a sut mae'n ymateb i sefyllfaoedd. 11

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association