Discovery challenges (ages 10-14)


Typically completed by 10-14 year olds, students work collaboratively on a five hour project or challenge in self-managed groups. During the project, they use a CREST Discovery passport to record and reflect on their work. Afterwards, students communicate their findings as a group presentation.

Each pack provides teaching guides, kit lists, example timetables and suggested starter activities to help you run your day. Find out more about CREST Discovery Awards.

There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


To browse the packs, click the buttons below or scroll down.
Views
2 years ago

Peiriannau’r dyfodol Pecyn athrawon

 • Text
 • Athrawon
 • Pecyn
 • Dyfodol
 • Ddysgu
 • Darganfod
 • Bydd
 • Enghreifftiau
 • Defnyddio
 • Mewn
 • Gyfer
 • Myfyrwyr
 • Peirianyddol
 • Dysgu
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Canllaw cam-wrth-gam

Canllaw cam-wrth-gam Paratoi cyn y prosiect 1. Darllenwch trwy’r wybodaeth cefndirol sydd yn y pecyn ac edrychwch ar yr infographic yma gan y Gymdeithas Frenhinol i gyfarwyddo’ch hun gyda’r pwnc. 2. Mae’n syniad da treulio ychydig o amser yn chwarae gyda’r rhain: • Quick Draw • Teachable Machine • Teachable Machine (demo version) • Shadow Art • Imaginary Soundscape • Giorgio Cam Mae'r rhain yn offer y bydd myfyrwyr yn eu harchwilio yng Ngweithdy 3. Efallai yr hoffech ofyn iddynt edrych ar ddau neu dri o'r rhain yn unig. 3. Lawrlwythwch y PowerPoint ac argraffwch gopïau o Basbort Darganfod CREST a thaflenni gweithdy. Dilynwch y cyfarwyddiadau argraffu ar dudalen 5 ac addaswch ar gyfer eich grwpiau. 4. Rhannwch y dosbarth yn grwpiau o 3-6 myfyriwr. Mae yna chwe rôl wahanol y gellir eu dyblu ar gyfer grwpiau llai. Gweithgaredd Cychwynol (20mun) 1. Defnyddiwch y PowerPoint a'r cyfarwyddiadau ar dudalen 10 i gyflwyno dysgu peirianyddol. 2. Cyflwynwch Gwobrau Darganfod CREST a rhannwch Pasbortau Darganfod CREST i'r myfyrwyr. Fideo (10mun) Gwyliwch y fideo ar sleid 7 y PowerPoint. Defnyddiwch y cwestiynau ysgogi canlynol i ailadrodd a gwirio dealltwriaeth y myfyrwyr. Gwiriwch yr atebion mewn nodiadau sleidiau: • Beth ddysgoch chi nad oeddech chi eisoes yn ei wybod? • Sut mae'r peiriant yn gwybod beth i'w wneud? 8 • Sut mae'r peiriant yn gwybod pa ddelweddau yw gwenyn a pha rai sy'n dri? • Sut mae'r peiriant yn gwella? Mae cyfeiriad at y fideo yma yn ydeunydd myfyrwyr ar gyfer Gweithdy 2. Cwis (10mun) Defnyddiwch y cwis ar sleid 9. Darllenwch bob cwestiwn a chymryd syniadau gan y dosbarth ynghylch â yw'r cynnyrch dan sylw yn defnyddio dysgu peirianyddol ai peidio. Gweld a all y dosbarth ddarganfod pa offer sy'n bodoli, pa rai sy'n defnyddio dysgu peirianyddol, a pha rai sy'n hollol ffuglennol. Gofynnwch am godi dwylo i benderfynu a ddylid dewis ‘ie’ neu ‘na’ ac yna datgelu a darllen yr ateb. Gweithdai Bydd y tri gweithdy rhyngweithiol hyn yn datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o ddysgu peirianyddol. Mae'r gweithgareddau ar gyfer y gweithdai wedi'u cynllunio i gael eu harwain gan fyfyrwyr, gyda goruchwyliaeth ymarferol gan athrawon. Rhannwch y dosbarth yn dri grŵp a sefydlu cylchdro ar gyfer y tri gweithdy 30 munud. Dosbarthwch y taflenni a'r deunyddiau gweithdy. Rhowch amseriadau ar y bwrdd. Gweithdy 1 – A fyddech chi'n ymddiried mewn peiriant? Bydd myfyrwyr yn didoli gwahanol swyddi dysgu peirianyddol posib ar sail eu defnyddioldeb a faint y byddent yn ymddiried mewn peiriant i wneud y gwaith. Os yn bosibl, argraffwch y ddalen yn A3 i roi mwy o le i fyfyrwyr. Gweithdy 2 – Dysgu peirianyddol nawr. Bydd myfyrwyr yn edrych ar astudiaethau achos fideo, yn ymchwilio i sut mae dysgu peirianyddol yn gweithio mewn cyd-destun byd go iawn, sut mae gwahanol ffynonellau data yn cael eu defnyddio mewn systemau AI, ac yn dangos sut mae'r offer hyn yn defnyddio dysgu peirianyddol. Dylai pob myfyriwr gwblhau'r gweithgaredd Netflix. Yna mae gennych yr opsiwn o ddosbarthu'r siart llif sylfaenol (symlach) neu'r diagram llif (mwy cymhleth) i'ch myfyrwyr ei ddefnyddio gydag astudiaethau achos 2 a 3 yn dibynnu ar eu hoedran a'u gallu.

Canllaw cam-wrth-gam Gweithdy 3 - Dysgu peiriant: yn eu grwpiau, mae myfyrwyr yn arbrofi gyda dysgu peiriant gan ddefnyddio ystod o wahanol offer wedi'u pweru gan AI. Bydd myfyrwyr yn archwilio sut mae dysgu trwy beiriant yn defnyddio enghreifftiau, yn hytrach na chyfarwyddiadau, i wneud penderfyniadau, a sut po fwyaf o enghreifftiau (neu ddata) rydyn ni'n hyfforddi'r peiriant gyda nhw a pho fwyaf amrywiol yr enghreifftiau hyn, y gorau fydd hi. 1. Tra bod myfyrwyr yn cwblhau'r gweithgareddau, galwch heibio i'r sesiynau a defnyddiwch gwestiynau ysgogi i arwain unrhyw grwpiau sy'n ei chael hi'n anodd. 2. Ar ôl i'r myfyrwyr gwblhau pob un o'r tri gweithdy, dewch â'r dosbarth yn ôl at ei gilydd eto a thrafod pob un yn ei dro. Datgelwch yr atebion ar gyfer gweithdy 2 ar y PowerPoint. Ymchwil a Chynllunio Mae myfyrwyr yn gweithio yn eu timau i ymchwilio i syniadau a dechrau datblygu eu cysyniad eu hunain ar gyfer offeryn dysgu peirianyddol. 1. Rhannwch y myfyrwyr yn grwpiau o 3–6. Rhowch daflen Gynllunio i bob grŵp (a geir ar dudalen 9 o'r Pecyn Myfyrwyr), taflen rolau tîm, copi o'r daflen Datblygu Syniadau (a geir ar dudalen 10 o'r Pecyn Myfyrwyr) a chopi A3 o'r daflen syniadau (ar wahân) . Efallai y byddwch am ganiatáu amser iddynt ymchwilio ar-lein ac os felly bydd angen dyfais wedi'i chysylltu â'r rhyngrwyd ar bob grŵp. 2. Rhannwch y rolau rhwng myfyrwyr ym mhob grŵp gan ddefnyddio'r disgrifiadau ar y PowerPoint: Rheolwr Prosiect, Arweinydd Meddalwedd, Arweinydd Ymchwil, Arweinydd Risg, Arweinydd Dylunio, Arweinydd Marchnata. Os yw'r grwpiau'n llai gallant ddyblu'r rolau. 3. Cefnogwch y grwpiau i nodi problemau, cynhyrchu syniadau a chynnal ymchwil berthnasol os oes ganddynt fynediad ar-lein. 4. Anogwch myfyrwyr i ystyried eu syniad a gofyn, 'A yw'n ddysgu peirianyddol?’ cysyniad, llunio model wrth raddfa, a dechrau meddwl am ystyriaethau marchnata ar gyfer eu cynnyrch. Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar ddyluniad manylach o'r offeryn dysgu peirianyddol. Bydd y timau'n gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu eu cysyniad, llunio model wrth raddfa, a dechrau meddwl am ystyriaethau marchnata ar gyfer eu cynnyrch. 1. Ewch dros y sleid allbynnau dylunio ar y PowerPoint a dangoswch y cwestiynau ysgogi i arwain y myfyrwyr yn eu dyluniadau a'u cyflwyniadau. 2. Dosbarthwch ddeunyddiau gwneud posteri i'r timau. 3. Anogwch y timau i dynnu rhai syniadau drafft cyn creu eu dyluniad. 4. Gofynnwch gwestiynau i helpu myfyrwyr i ddatblygu eu syniadau ymhellach. Anogwch nhw i nodi'r gwahanol elfennau dysgu peirianyddol yn eu dyluniad: data, algorithm, allbwn, adborth, gwelliant. 5. Ar ôl i fyfyrwyr gwblhau eu dyluniad, bydd angen iddynt lunio eu holl waith mewn fformat cyflwyniad 5 munud. Anogwch nhw i feddwl pwy fydd yn gwneud yr esboniad yn ystod gwahanol elfennau eu cyflwyniad. Anogwch pob myfyriwr i gyflwyno a thrafod beth oedd eu rôl yn y prosiect. Cyflwyniadau Rhowch amser i'r myfyrwyr gwblhau eu cyflwyniadau 5 munud. Gofynnwch i bob grŵp gyflwyno eu cyflwyniad. Caniatewch amser i chi'ch hun a gweddill y dosbarth ddarparu adborth adeiladol a chael cyfle i ofyn cwestiynau. Diweddglo Amser i fyfyrwyr adlewyrchu ar eu dysgu a chwblhau eu pasbort Darganfod CREST. Dylunio Mae'r adran hon yn canolbwyntio ar ddyluniad manylach o'r offeryn dysgu peirianyddol. Bydd y timau'n gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu eu 9

Discovery

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association